Заједница професионалних позоришта Војводине
Zajednica profesionalnih pozorišta Vojvodine
Szinházak közössége üzleti társaság
Comunitatea teatrelor profesioniste din Vojvodina
Заєднїца професийних театрох Войводини
Spoločenstvo profesionálnych divadiel Vojvodiny
Association of professional theatres from Vojvodina

O nama

Zajednica profesionalnih pozoriA?ta Vojvodine

Zajednica profesionalnih pozoriA?ta Vojvodine osnovana je 1969. godine u Novom Sadu. Za prvog predsednika Zajednice izabran je Josip JasenoviAi??, dugogodiA?nji upravnik Narodnog pozoriA?ta u Somboru.
Ciljevi i zadaci Zajednice su:
ai??i?? da na zahtev svojih A?lanova razmatra pitanja i probleme profesionalnih pozoriA?ta i pozoriA?nog A?ivota uAi?? Autonomnoj Pokrajini Vojvodini, i da daje inicijativu za njihovo reA?avanje;
ai??i?? da pomaA?e organima druA?tvenoai??i??politiA?kih zajednica u reA?avanju opA?tih problema pozoriA?nog A?ivota u Pokrajini i da pred njima i drugim pravnim licima zastupa interese svojih A?lanova;
ai??i?? da predlaA?e drA?avnim organima preduzimanje potrebnih mera ili donoA?enje propisa iz odgovarajuAi??ih oblasti;
ai??i?? da razmatra naA?elna pitanja i saraAi??uje sa organizatorom u vezi sa odrA?avanjem Festivala profesionalnih pozoriA?ta Vojvodine;
ai??i?? da razvija A?to A?ivlju saradnju i A?to teA?nju vezu meAi??u pozoriA?tima gostovanjima, razmenom iskustava i drugim oblicima meAi??usobne saradnje i uzajamne pomoAi??i;
ai??i?? da pomaA?e svojim A?lanovima osnivanjem kurseva i teA?ajeva za struA?no obrazovanje binskih i drugih tehniA?kih radnika; osnivanjem servisa za prevod i umnoA?avanje dramskih i nabavku retkih pozoriA?nih muziA?koai??i??scenskih dela, tehniA?kih i drugih objekata, i td.;
ai??i?? da posreduje i iznalazi obostrano prihvatljiva reA?enja u odnosima izmeAi??u svojih A?lanova i drugih pravnih lica, i
ai??i?? da populariA?e pozoriA?nu umetnost.

Zajednica profesionalnih pozoriA?ta Vojvodine bila je i ostala nezamenljivi A?inilac unapreAi??ivanja ukupnih scenskoai??i??muziA?kih delatnosti Pokrajine, zastupnik interesa i prava njenih brojnih A?lanova, ali i znaA?ajni korektiv mnogih zabluda i zanosa.